Menu
   
      AKTUALNOCI
 
  Relacje inwestorskie
 


 

  


Odkrywajc prawd ukryt w kropli, ratujemy zdrowie
i podnosimy jako ycia milionów ludzi na wiecie. Odsaniamy przeszo i przyszo. Pomagamy zrozumie to, co znane i pozna to, co pozostaje tajemnic.

Jestemy innowacyjni. Jestemy konkurencyjni. Jestemy odpowiedzialni.

Chronimy ycie,
KTÓRE JEST SKARBEM

 

Nieustajcy rozwój technik i standardów opieki weterynaryjnej przyczynia si do dynamicznego wzrostu stopnia zaawansowania oferowanych usug. Badania laboratoryjne stanowi ich nieodczn cz i niezastpione ródo wiedzy na temat stanu zdrowia naszych zwierzt. Posiadamy coraz wicej narzdzi, dziki którym moliwa jest dokadna i wiarygodna diagnoza oraz profilaktyka zdrowotna.

Poznaj ofert produktów CORMAY ORPHEE GROUP dedykowanych weterynarii. Posiadamy kompleksowe rozwizania z zakresu hematologii, chemii klinicznej, analizy moczu, parazytologii oraz systemów pobierania krwi.

Zapraszamy na drugi webinar z cyklu „Diagnosta laboratoryjny w obliczu pandemii. Nowe realia pracy i wyzwania stojce przed laboratoriami.", który odbdzie si 15.07.2020 o godzinie 17:00.

Pierwsz cz webinaru poprowadzi dr n. med. Eliza Godowska-Mrówka, przedstawiajc temat „Interpretacja wyników bada laboratoryjnych w kierunku zakaenia SARS-CoV-2 - od teorii do praktyki.” Natomiast drug cz, zatytuowan „Kluczowe aspekty fazy przedanalitycznej i analitycznej w diagnostyce COVID-19.” poprowadzi dr n. med. ukasz Kozera.

Wicej informacji oraz moliwo rejestracji na stronie: https://webinary.cormay.pl/

 

Jak powinna wyglda praca diagnosty laboratoryjnego w czasie pandemii?

Na to pytanie postaramy si odpowiedzie w trakcie cyklu webinarów "Diagnosta laboratoryjny w obliczu pandemii. Nowe realia pracy i wyzwania stojce przed laboratoriami."
Pierwszy webinar, zatytuowany „eby chroni innych, chro siebie. Bezpieczestwo pracy diagnosty laboratoryjnego w czasach pandemii” 4.06.2020 o godzinie 13:00.

Wicej informacji znajduje si na stronie internetowej: https://webinary.cormay.pl/

Zapraszamy do rejestracji

 

Pierwsze analizatory Maglumi 800, suce do wykonywania testów serologicznych na obecno przeciwcia IgG i IgM przeciwko koronawirusowi Sars-CoV-2 zostay zainstalowane w odzi, Gdasku, Szczecinie i Wrocawiu. Mamy nadziej, e nasze testy wspomog diagnostyk COVID-19 w tych miejscach.


Wicej informacji o testach: https://testymaglumi.cormay.pl/

 

Szybkie testy pozwalajce na wykrycie nowego koronawirusa dostpne w ofercie Cormay.

Zestaw suy do jakociowego wykrywania przeciwcia w klasie IgM i IgG przeciwko koronawirusowi 2019-nCoV w ludzkiej surowicy, osoczu (10 µl) lub próbce penej krwi (20 µl). Test moe by stosowany jako pomoc w diagnozie ostrego zespou oddechowego (COVID-19), który jest powodowany przez koronawirusa 2019-nCoV.

Czytaj wiecej >>

 

Innowacyjne testy serologiczne do diagnostyki zakae nowym koronawirusem (COVID-19) dostpne w naszej ofercie

PZ Cormay S.A. w zwizku z nadzwyczajn sytuacj epidemiologiczn w Europie podja natychmiastowe dziaania, by sprowadzi do Polski pierwsze testy serologiczne wspomagajce diagnostyk laboratoryjn w skutecznym wykrywaniu zakae koronawirusem z Wuhan (COVID-19).

Czytaj wiecej >>

 

Szkolenie adaptacyjne dla nowych Pracowników w Cormay

W dniach 18-19 lutego 2020 roku mielimy przyjemno zorganizowa szkolenie adaptacyjne dla grupy nowych Pracowników. Pracownicy mogli pozna firm, spotka si z Prezesem, dowiedzie si jak wyglda praca w poszczególnych dziaach w firmie, zwiedzi Dzia Bada i Rozwoju oraz Zarzdzania Produktem a take zobaczy Zakad Produkcyjny w Maryninie.

To byy bardzo interesujce dni, podczas których Pracownicy otrzymali mnóstwo wiedzy i mieli okazj na wspóln integracj.

Serdecznie dzikujemy naszym prelegentom za profesjonalne przygotowanie oraz Pracownikom za obecno i zaangaowanie.

 

MEDLAB 2020

W dniach 3-6 lutego 2020r. Grupa Cormay wzia udzia w kolejnych midzynarodowych targach branowych, Medlab Middle East w Dubaju. Jest to najwiksze tego typu wydarzenie organizowane w rejonie Bliskiego Wschodu. Podczas targów 25 tys. odwiedzajcych miao szans pozna ofert ponad 600 wystawców z 40 krajów z caego wiata.

Wród wystawców nie zabrako take naszej firmy. Grupa Cormay zaprezentowaa produkty ze swojej szerokiej oferty biochemicznej i hematologicznej (wraz z panelem odczynników), parazytologicznej – Paraclin S oraz linii UriTex. Gównym punktem bya prezentacja nowych produktów w ofercie firmy – analizatora hematologicznego Mythic 60 oraz analizatorów dedykowanych biochemii – Accent S120, Accent MC240 i Accent M320. Przed rozpoczciem targów odbyo si take pierwsze szkolenie dla naszych dystrybutorów, podczas którego zaprezentowalimy nowe urzdzenia i opowiedzielimy o innowacyjnych rozwizaniach, które zostay w nich zastosowane.

Targi byy wietn okazj nie tylko do prezentacji oferty firmy, ale take to wielu spotka i rozmów, zarówno z obecnymi jak i nowymi partnerami biznesowymi. Dzikujemy, e byli Pastwo z nami!

 


Wizyta studentów w Cormay

17 stycznia 2020 roku mielimy okazj przeprowadzi wizyt studyjn, w ramach której odwiedzio nas 22 studentów V roku Biotechnologii z Politechniki Rzeszowskiej. Studenci mogli pozna nasz firm, dowiedzie si o Dziale Produkcji oraz zobaczy jak wyglda praca w Dziale Bada i Rozwoju.
Nasi prelegenci opowiadali jak wyglda proces technologiczny wytwarzania odczynników oraz pokazali jak wyglda praca w Dziale Bada i Rozwoju.  
To by bardzo interesujcy dzie, w którym studenci mogli si dowiedzie ciekawych rzeczy.
Serdecznie dzikujemy naszym prelegentom za wietne przygotowanie oraz studentom za obecno i zainteresowanie.
Zachcamy do kontaktu uczelnie, które chciayby uczestniczy w PZ Cormay w wizycie studyjnej. Kontakt do Dziau Zarzdzania Zasobami Ludzkimi rekrutacja@cormay.pl.

 

Medica 2019

W dniach 18-21 listopada 2019r. odbya si kolejna edycja najwikszych targów branowych organizowanych w Dusseldorfie – MEDICA 2019. Dla naszej firmy bya to wietna okazja do prezentacji oferty biochemicznej i hematologicznej (wraz z szerokim panelem odczynników), systemu do parazytologii – Paraclin S, a take linii UriTex. Najwaniejszym punktem bya jednak prezentacja produktów, które wanie pojawiy si w naszej ofercie. Podczas targów zaprezentowany zosta nowy analizator – Mythic 60, dedykowany hematologii, wykonujcy 60 testów na godzin – jak równie urzdzenia przeznaczone do biochemii. Wród nich znalazy si: Accent S120, Accent MC240 i Accent M320 – nowe aparaty z systemem zamknitym. Cieszymy si, e nasze produkty cieszyy si tak duym zainteresowaniem wród osób odwiedzajcych nasze stoisko. Targi MEDICA byy wietn okazj do wielu spotka i rozmów biznesowych, zarówno z obecnymi, jak i nowymi partnerami. Dzikujemy za Pastwa obecno oraz owocne spotkania!

 

W dniach 24-26 wrzenia 2019 r. PZ Cormay S.A. mia okazj uczestniczy w kolejnym wydarzeniu branowym – 53. Brazylijskim Kongresie Patologicznym i Medycyny Laboratoryjnej w Rio de Janeiro. Podczas wystawy zostaa zaprezentowana szeroka oferta biochemiczna i hematologiczna, w tym najnowszy analizator hematologiczny Mythic60, który wzbudzi due zainteresowanie wród odwiedzajcych nasze stoisko. Udzia w kongresie by wietn okazj do wielu rozmów i spotka, które zaowocoway zawarciem nowych kontaktów biznesowych. Dzikujemy, e byli Pastwo z nami!

 

Cormay si zmienia.
Nasza firma odwiea swoj mark, wprowadzajc nowe logo i identyfikacj wizualn. Modernizacja wizerunku to znak zmian, jakie zachodz w firmie w ostatnich latach i jeden z elementów nowej strategii.
Logo firmy zostao zmienione po raz pierwszy od ponad 30 lat. Nie jest to zmiana rewolucyjna. Pragniemy podkrela nasze bogate dowiadczenie oraz 35 lat obecnoci na rynku diagnostycznym w Polsce. Dlatego zachowalimy nazw firmy oraz gówny element sygnetu. Pozbylimy si jednak czerwonej ramki, wzmocnilimy kolor sygnetu oraz unowoczenilimy krój pisma. Wszystko to jest symbolem otwartoci i  rozwoju naszej firmy, rozszerzania oferty produktowej, ekspansji geograficznej, przy jednoczesnym zacienianiu wizi z obecnymi klientami.
Zmienilimy logo, jednak nasze wartoci s niezmienne. W centrum filozofii firmy Cormay pozostaj LUDZIE, troska o ich zdrowie i ycie. Nie ustajemy w naszych wysikach dostarczania najwyszej jakoci odczynników i analizatorów diagnostycznych, które wspieraj tysice lekarzy i diagnostów w ich codziennej pracy na rzecz pacjentów na caym wiecie.
Razem z nimi chronimy ycie, które jest skarbem.

 

Targi Pracy

10 kwietnia odbya si XVI edycja Targów Pracy organizowanych przez Miejski Urzd Pracy w Lublinie wraz z Wysz Szko Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Modziey OHP w Lublinie oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie i Orodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie. Wród wystawców znalaza si równie firma CORMAY. Nasze stanowisko cieszyo si ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów oraz absolwentów przede wszystkim kierunków biologicznych i chemicznych, ale osoby z innym wyksztaceniem równie z ciekawoci podchodziy, by zapozna si z profilem firmy i ofertami pracy oraz praktyk i stay. Serdecznie dzikujemy za zaproszenie ze strony Organizatorów oraz wszystkim, którzy zatrzymali si na stanowisku, aby z nami porozmawia :)

 

MEDLAB 2019

W dniach 4-7 lutego br. firma PZ Cormay S.A. wzia udzia w midzynarodowych targach branowych w Dubaju. MEDLAB to najwiksze i wysoce prestiowe wydarzenie w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Pónocnej. W tym roku wzio w nim udzia ponad 200 wystawców z 50 krajów.
Wród nich nie zabrako oczywicie naszej firmy, która zaprezentowaa szerok gam produktów, ze szczególnym uwzgldnieniem oferty chemii klinicznej i hematologii. Po raz pierwszy zaprezentowalimy jeden z nowych analizatorów biochemicznych z serii Accent- Accent MC240, który spotka si z duym zainteresowaniem odwiedzajcych nasze stoisko.

Dzikujemy wszystkim naszym Partnerom Biznesowym za udzia w targach i owocne spotkania.

 

Szanowni Pastwo,
Z przyjemnoci informujemy o nowej odsonie naszej podstrony Relacje Inwestorskie.

Nowa strona zyskaa nie tylko odwieon szat graficzn, ale przede wszystkim wicej funkcjonalnoci i lepsz nawigacj, by umoliwi intuicyjne i szybsze docieranie do informacji. Strona jest dostosowana do potrzeb uytkowników laptopów, tabletów i smartfonów. Pozwala to na korzystanie z witryny w dowolnym miejscu i czasie.

Zapraszamy do zapoznania si z nowym serwisem.
yczymy miego i atwego uytkowania.

     

MEDICA 2018 za nami.

Nasza firma w dniach 12-15 listopada wzia udzia w kolejnej edycji najwikszych targów branowych w Dusseldorfie- MEDICA. Podczas czterech dni w wydarzeniu wzio udzia ponad 120 000 odwiedzajcych oraz 5 300 wystawców z 66 krajów.

W tym roku PZ Cormay prezentowa swoj ofert biochemiczn i hematologiczn, w tym szeroki panel odczynników. Poza aktualnymi projektami firmy: analizatorem Mythic 120 dedykowanym hematologii, prezentowano take system do Parazytologii - Paraclin S oraz lini UriTex. Nasza obecno na targach bya okazj do przeprowadzenia wielu spotka i rozmów biznesowych zarówno z obecnymi, jak i nowymi partnerami. Dzikujemy za Pastwa obecno!

     

Targi „Inynier na rynku pracy” – Politechnika Lubelska

20 listopada odbyy si targi „Inynier na rynku pracy” organizowane co roku przez Politechnik Lubelsk. Wród 60 firm w gronie wystawców nie zabrako firmy Cormay. Nasz debiut na tym wydarzeniu okaza si udany, studenci z zainteresowaniem podchodzili do stanowiska, chcc zaobserwowa przez mikroskop przygotowane preparaty oraz zapozna si z ofertami pracy, czy dopyta o moliwo odbycia praktyk lub stau. Mikroskop stanowi wietny wstp do opowiedzenia czym zajmuje si Cormay, jak zmieniy si metody diagnostyki od mikroskopu do analizatorów, co spotkao si z podziwem ze strony odwiedzajcych i ciekawoci na temat dziaa firmy.  ródo zdjcia: https://kurierlubelski.pl/targi-pracy-na-politechnice-lubelskiej-inzyniera-chetnie-zatrudnie-zdjecia/ar/13679688
Dzikujemy za zaproszenie ze strony Organizatorów oraz wszystkim, którzy odwiedzili nasze stanowisko.

     
   

NOWO

Odczynnik do oznaczania stenia prokalcytoniny dostpny na wybranych analizatorach biochemicznych.
Szczegóy oferty u przedstawicieli regionalnych.

   

PZ Cormay S.A. czonkiem Klastra Lubelska Medycyna

Mio nam poinformowa, e nasza firma jest czonkiem Klastra Lubelska Medycyna, skupiajcego podmioty brany medycznej (jednostki naukowo-badawcze, szpitale, prywatne firmy i podmioty lecznicze) z województwa lubelskiego.
Przystpujc do wspópracy w ramach Klastra, chcemy bra czynny udzia w budowaniu sieci wzajemnych powiza biznesowych, wymiany informacji, wiedzy i dowiadcze. Wspólnie bdziemy pracowa na rzecz poprawy jakoci systemu ochrony zdrowia.
Wicej informacji o misji i dziaalnoci Klastra Medycyny Lubelskiej mona znale na stronie http://medycyna.lublin.eu/ oraz na Facebooku.

   
   

 

 PZ Cormay S.A. z siedzib w omiankach, 05-092 omianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego numer KRS: 0000270105, Kapita zakadowy 84 205 008,00 z w caoci wpacony.